SERVICES

24 years of

COMBINED EXPERIENCE

We have the know-how you need.

บริการของเรา

ด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากรกว่า 180 คน ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตามกระบวนการผลิต เช่น งานไม้, งานหิน, งานสี, งานเหล็ก, งานไฟเบอร์กลาส และงานอื่นๆ ที่ต้องใช้ฝีมือ ความชำนาญ และความละเอียดเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ และครอบคลุมในทุกส่วนประกอบของงาน
 

อีกทั้ง อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารจัดการโครงการ และบุคลากรในการวางแผนแต่ละโครงการจะมี Project Director, Project Manager และทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงาน คอยควบคุมและวางแผนการดำเนินงานโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้

Design

Description 01

Interior Design

Description 02

Interior Contractor

Descrition 03

 
Building Renovation

Description 01

Construction

Description 02

Graphic Design

Descrition 03

© 2018 Jaroenkijchongsathien Company Limited, Developed by Aberto

  • Facebook - Grey Circle